Specialpædagogisk bidstand

I sagens natur, er de fleste skolens elever anbragt uden for hjemmet. Vi har tæt samarbejde med elevens bosted, omkring hele elevens trivsel og udvikling.

Skolens personale har bred erfaring og uddannelse indenfor området. Personalet bliver løbende efteruddannet og opkvalificeret indenfor området. Herunder ART (Anger Replacement Treatment), rusmidler, Me-book etc.

Vi tager udgangspunkt i elevernes enkelte behov.

Eksempler på kendte problematikker:

 • Sociale problematikker
 • Adfærd
 • Rusmidler
 • Neurologiske vanskeligheder / opmærksomhedsforstyrrelse
 • Angst-/trivselsproblematikker
 • Selvværd og selvtillid
 • Indlæringsvanskeligheder

Vi udfører ikke egentligt behandlingsarbejde, men støtter de indsatser som i øvrigt er etableret omkring den enkelte elev.

 

Skoleudtalelser

Vi laver udvidede elevplaner:

 • Det generelle indtryk af eleven
 • Faglig motivation:
 • Matematik
 • Dansk
 • Engelsk
 • Valgfag
 • Socialt
 • Fokusområder
 • Test/terminsprøver/karakter i fagene inddrages.

Skoleudtalelserne sendes til elevens bosted/forældre og elevens sagsbehandler.

 

Skole-/hjemsamtaler

Vi afholder to årlige skole-/hjem samtaler. I samtalerne deltager eleven og bosted/forældre. I nogle tilfælde kan psykolog og sagsbehandler deltage.

 

PPR

Vi bliver serviceret af PPR i Silkeborg Kommune. Spørgsmål om bevilling af specialundervisning eller ekstra støtte, afklares i et samarbejde med PPR i Silkeborg Kommune, elevens hjemkommune og skolen.

 

Tilsyn

Vi samarbejder med Silkeborg Kommunes skoleafdeling, som har tilsynspligten på skolen.

Vi får gennemgående ros og anerkendelse for vores arbejde. Vil du have den nyeste tilsynsrapport, skal du kontakte skolens leder på skole@aktivweekend.dk

 

UU

Vores elever tilbydes samtaler med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som guider i,fht, valg af uddannelse efter endt folkeskole.

Vi samarbejder med eleven og UU, om at finde et realistisk og fornuftigt valg af uddannelse efter endt skolegang hos os.

Nogle elever kan efter forløb her komme i en almindelig folkeskole, nogle på ungdomsuddannelse, nogle på STU eller produktionshøjskole. Det kommer helt an på den enkelte evner, situation og ønsker.

 

Samarbejde med sagsbehandler

Vi samarbejder med hjemkommunen omkring faglig og personlig udvikling.

Vi sender vores skoleudtaleser til sagsbehandleren og deltager i statusmøder i samarbejde med bostederne.

I særlige tilfælde har vi et udvidet samarbejde. Det kan være omkring:

 • Akut mistrivsel hos en elev
 • Underretning
 • Stort skolefravær
 • Overgang til/fra sikret institution
 • Situationer med øget tværfagligt samarbejde i øvrigt.

 

Samarbejde med Aktiv Weekends psykologer

I nogle tilfælde har eleverne forløb hos en af Aktiv Weekends psykologer. I en del tilfælde, foregår samtaleforløbene på skolen i skoletiden. Det forsøges planlagt, så det ikke forstyrrer lektionsplanen.

 

Sundhedsplejerske

Vi har samarbejde med skolesundhedsplejersken, som gennemfører forløb på skolen, herunder samtaler og oplæg til ”Uge 6”.

I nogle tilfælde har vi udvidet samarbejde omkring enkelte elever, som har særlige helbredsmæssige problematikker.

 

Tandlæge og læge

Vi har samarbejde med Tandklinikken på Hostrupsgade og med Lægehuset Østergade.

Nogle elever har hyppige behov for hjælp hos tandlæge/læge. Dette forsøges planlagt, så det ikke forstyrrer lektionerne.

 

Stabilisering

I nogle tilfælde kan en elev være stærkt belastet, og ude af stand til at modtage undervisning på almindelige vilkår. Her samarbejder vi med bostedet omkring stabilisering og trivsel for eleven.

Det kan være social uro, eskalerende forbrug af rusmidler, stress m.v.

Vi forsøger at skabe de rigtige foranstaltninger både på kort og langt sigt for eleven.

 

En-til-en lærerordning

Hvis en elev har vidtgående behov, eller særligt udsat, kan vi i samarbejde med PPR og sagsbehandleren etablere et tilbud om undervisning med 1-1.

Tilbuddet er både pædagogisk og undervisningsmæssigt.

Betaling og pris for tilbuddet aftales mellem skole og hjemkommune.