Specialpædagogisk bidstand

I sagens natur er de fleste af skolens elever anbragt uden for hjemmet.

Vi har et tæt samarbejde med elevens bosted. Dette giver os indblik i elevens generelle trivsel og udvikling, ligeledes uden for skolen.

Skolens personale har bred erfaring og uddannelse indenfor området. Personalet bliver løbende efteruddannet og opkvalificeret indenfor området. Herunder ART (Anger Replacement Treatment), rusmidler, Low arousal principperne.

Vi tager udgangspunkt i elevernes enkelte behov.

Eksempler på kendte problematikker:

 • ​Sociale problematikker
 • ​Adfærd
 • ​Rusmidler
 • ​Neurologiske vanskeligheder / opmærksomhedsforstyrrelse
 • ​Angst-/trivselsproblematikker
 • ​Selvværd og selvtillid
 • ​Indlæringsvanskeligheder

Vi udfører som udgangspunkt ikke behandlingsarbejde, men støtter de indsatser som er etableret omkring den enkelte elev.

Dokumentation

Vi laver udvidede elevplaner og statusrapporter to gange årligt, der indeholder følgende punkter:

 • ​Det generelle indtryk af eleven
 • ​Faglig motivation:
 • ​Matematik
 • ​Dansk
 • ​Engelsk
 • ​Tysk
 • ​Fysik
 • ​Valgfag
 • ​Socialt
 • ​Fokusområder
 • ​Test/terminsprøver/karakter i fagene inddrages.

Skoleudtalelserne sendes til elevens bosted/forældre og elevens sagsbehandler.

Skole-/hjemsamtaler

Vi afholder to årlige skole-/hjem samtaler. I samtalerne deltager eleven og bosted/forældre. I nogle tilfælde kan psykolog, uddannelsesvejleder eller sagsbehandler deltage.

PPL Silkeborg

Vi bliver serviceret af PPL i Silkeborg Kommune. Spørgsmål om bevilling af specialundervisning eller ekstra støtte afklares i et samarbejde med PPL i Silkeborg Kommune, elevens hjemkommune og skolen.

​​

Tilsyn

Vi samarbejder med Silkeborg Kommunes skoleafdeling, som har tilsynspligten på skolen.

Vi får gennemgående ros og anerkendelse for vores arbejde. Vil du have den nyeste tilsynsrapport, skal du kontakte skolens leder på skole@aktivweekend.dk

UU

Vores elever tilbydes samtaler med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som guider ift. valg af uddannelse efter endt folkeskole.

Vi samarbejder med eleven og UU, om at finde et realistisk og meningsfuldt valg af uddannelse efter endt skolegang hos os.

Nogle elever kan via os komme i en almindelig folkeskole, gymnasiet, STU, EUD eller FGU. Det kommer helt an på den enkeltes evner, situation og præferencer.

Samarbejde med sagsbehandler

Vi samarbejder med hjemkommunen omkring faglig- og personligudvikling.

Vi sender vores skoleudtaleser til sagsbehandleren og deltager i statusmøder i samarbejde med bostederne.

I særlige tilfælde har vi et udvidet samarbejde. Det kan være omkring:

 • ​Akut mistrivsel hos en elev
 • ​Underretning
 • ​Stort skolefravær
 • ​Overgang til/fra sikret institution
 • ​Situationer med øget tværfagligt samarbejde i øvrigt.

Samarbejde med Aktiv Weekends psykologer

Det er ikke usædvanligt at eleverne har forløb hos en af Aktiv Weekends psykologer. I visse tilfælde foregår samtaleforløbene på skolen i skoletiden. Det forsøges planlagt, så det ikke forstyrrer lektionsplanen.

Sundhedsplejerske

Vi har et velfungerende samarbejde med skolesundhedsplejersken, som gennemfører forløb på skolen, herunder samtaler og oplæg til ”Uge 6”.

I nogle tilfælde har vi udvidet samarbejde omkring enkelte elever, som har særlige helbredsmæssige problematikker.

Tandlæge og læge

Vi har samarbejde med Tandklinikken på Hostrupsgade i Silkeborg og med Lægehuset Østergade.

Nogle elever har hyppigt behov for besøg hos tandlæge/læge. Dette forsøges planlagt, så det ikke forstyrrer lektionerne.

Stabilisering

I nogle tilfælde kan en elev være stærkt belastet og ude af stand til at modtage undervisning på almindelige vilkår. Her samarbejder vi med bostedet omkring stabilisering og trivsel for eleven.

Det kan være social uro, eskalerende forbrug af rusmidler, stress, angst m.v.

Vi forsøger at skabe de bedst mulige foranstaltninger både på kort og langt sigt for eleven. Dette med mål om at undervisningen kan fortsætte selvom eleven i en periode ikke er fysisk til stede på skolen.

En-til-en lærerordning

Hvis en elev har vidtgående behov, eller er særligt udsat, kan vi i samarbejde med PPL og sagsbehandleren etablere et tilbud om 1-1 undervisning.

Tilbuddet har som regel både en pædagogisk og undervisningsmæssig dimension.

Betaling og pris for tilbuddet aftales mellem Specialskolen og hjemkommune.

​​​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten