Hvad er Specialskolen

Formål og Målgruppe

Specialskolen i Silkeborg fungerer både som en intern og ekstern heldagsskole. Nogle elever er blevet anbragt fra andre dele af landet og mens andre kan være enten hjemmeboende eller bo hos en plejefamilie i nærheden af Silkeborg.

Fælles for størstedelen af vores elever er, at de tidligere har haft dårlige skoleoplevelser. Dette kan skyldes faglige- eller sociale udfordringer samt andre specifikke behov. For samtlige elever gælder det, at der er brug for ekstra støtte for at skolegangen skal blive en succes.

Struktur

Skolen har en tydelig struktur. Det betyder at skolens ordensregler bliver gennemgået med alle nye elever. Vores regler omhandler sprogbrug, adfærd og almindelig respekt overfor personale såvel som de øvrige elever.

​​

Motivation

Vi giver daglig feedback til eleverne i forhold til deres indsats i skolen, og vi holder jævnligt individuelle motiverende samtaler med udgangspunktet i elevens aktuelle situation og behov.

I visse situationer holdes der også udviklingssamtaler i plenum, hvor elevgruppen coaches med henblik på at skabe bedst mulige trivsel.

Undervisning

Skolen har et fast skema, og eleverne forventes som udgangspunkt at følge den planlagte undervisning. I særlige tilfælde laves der individuelle planer/forløb.

Undervisningen foregår i små hold med god pædagogisk støtte, og normeringen er generelt en lærer til tre elever. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, kompetencer og under hensyntagen til eventuelle fremtidige uddannelses- og jobønsker. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor der tillige skelnes til forskellige didaktiske metoder for planlægning og gennemførelse af undervisningen. For afgangseleverne er undervisningen tilrettelagt mod den forestående FP9- eller FP10-eksamen. Afgangseleverne går til prøve i dansk, matematik, tysk, fysik og engelsk.

Specialskolens dagsprogram er generelt, at eleverne starter med fælles morgenmad. Herefter er der læsebånd, fælles gåtur eller cirkeltræning inden den faglige undervisning påbegyndes.

Eleverne har i en vis udstrækning medindflydelse på eftermiddagens aktiviteter i form af at kunne komme med forslag, samt at kunne foretage tilvalg og i en vis udstrækning fravalg.

Eleverne bliver desuden undervist i idræt, o-fag (samfundsfag, biologi, historie, samfundsfag), nyhedstime og valgfag (typisk idræt eller værkstedsfag).

Undervisningen tager i høj grad afsæt i læseplanen ”Fælles Mål” af Undervisningsministeriet. Tillige har undervisningen fokus på fortsat at lukke faglige huller og selvsagt klargøre eleverne målrettet til FP9- og FP10-eksamen. Fra tid til anden tages aktuelle emner og temaer op i tværfaglige undervisningsforløb, hvor flere faglige perspektiver anlægges og udvider elevernes forståelse og handlekompetencer.

Såvel undervisning som sportsaktiviteter foregår som udgangspunkt i skolens idrætshal og klasseværelser. Men der arrangeres også virksomhedsbesøg og andre skolerelevante kulturelle besøg, ligesom eleverne tilbydes praktikforløb og hjælp til at ansøge eftermiddagsjob.

​​

Social og personlig trivsel

Elevernes trivsel på skolen er afgørende. For at opnå faglig progression er det afgørende at elevernes føler tryghed og føler sig set. Nogle elever har dårlige erfaringer med skolegang, mobning eller andre trivselsproblematikker, som fylder meget i deres opfattelse af det at gå i skole.

Derfor er det sociale miljø, gensidig respekt og anerkendelse afgørende for at skabe en holdningsændring hos eleverne.

Målsætninger, krav og forventninger

Skolens målsætning er at alle elever udvikler sig fagligt, socialt og personligt. Elever på Specialskolen vil blive mødt af et sammentømret team der er ambitiøse og vedholdende på deres vegne. Derfor vil eleverne opleve, at vi har forventninger til deres indsats og præstation.

Målet er, at eleven skal blive: ”Den bedst mulige udgave af sig selv.”

​​​Skriv direkte til os her​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​”I forhold til undervisningen og relationen mellem lærere og elever er mit indtryk (baseret på mine besøg på skolen og overværelse af enkelte undervisningstimer), at der bliver lagt vægt på en tydelig struktur på dagene, i undervisningen og en tydelig klasseledelse, der er en anerkendende tilgang til eleverne og en positiv stemning præget af tillid.” 

- Fra tilsynsrapporten